จากการที่กลุ่มบริษัท Upaplc ที่ต้องการแผยแพร่ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่มีขนาดธุรกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และ เพื่อรองรับการขยายตัวสำหรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทต่างๆในอนาคต เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จึงมีความจำเป็นที่บริษัทเหล่านั้นจำเป็นต้องการรับบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเติบโตไปพร้อมกันกับกลุ่มบริษัทฯ ในฐานะองค์กรชั้นนำ และนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าฝึกงาน เพื่อเรียนรู้และเสริมประสบการณ์จากภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีตำแหน่งงานว่างดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ในบ้าน

ผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ

ลิงค์อื่นที่เกี่ยวข้อง