วิธีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในอนาคต

วิธีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในอนาคต

วิธีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในอนาคต

เรื่อง ‘พลังงาน’ ในปัจจุบันนี้กำลังพบกับความท้าทายอีกครั้ง ในเรื่องของความไม่สมดุลจากทั้งของอุปสงค์ – อุปทาน ภายใต้แง่มุม เต็มไปด้วยความหลากหลายทางมิติ ทั้งในเรื่องของมิติเวลา, สถานที่, รูปแบบ จวบไปจนถึงคุณภาพ โดยความขาดๆ เกินๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุใหญ่ของการนำไปสู่ ‘แหล่งพลังงาน’ เกินความจำเป็น

ระบบการกักเก็บพลังงาน Energy Storage System: ESS ทางเลือกใหม่แห่งอนาคต

สำหรับระบบ ‘ESS’ นี้ จัดเป็นระบบที่ผ่านการวิเคราะห์มาว่า ช่วยแก้ไขปัญหาในตลาดพลังงาน ณ ปัจจุบันนี้ ได้จริง ! ด้วยคุณสมบัติที่สามารถกักเก็บพลังงาน พร้อมทั้งเพิ่มคุณภาพของพลังงานก่อนจะปล่อยออกมาให้ได้ใช้งานกัน อีกทั้งยังช่วยกระจายพลังงานให้มีความเหมาะสม ต่อความต้องการที่แตกต่างกันได้ ยกตัวอย่างเช่น… การใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนทั่วไป สามารถใช้ ‘ESS’ ช่วยในการกักเก็บพลังงานจากแผง Solar cell ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ‘ESS’ ยังสามารถเพิ่มระดับคุณภาพของไฟฟ้า ก่อนปล่อยออกมาเพื่อให้เกิดแรงดันอันสมดุลเหมาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ที่ใช้พลังงานแตกต่างกัน

การนำ ‘ESS’ มาใช้ในเชิงพาณิชย์

การจะกักเก็บพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับ 5 องค์ประกอบ ได้แก่…

  • การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะต่อการใช้งาน
  • ความคุ้มค่า
  • การพัฒนาเทคโนโลยี
  • ความยืดหยุ่นในการใช้งาน
  • ความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม

โดยเทคโนโลยี ESS จะสร้างการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น ต่อผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ และจะมีการใช้กันในวงกว้างในอนาคต นอกจากนี้การนำ ESS มาใช้ในบ้านเรือนและการนำมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง หากแต่สิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักไว้ให้มั่น ก็คือ เทคโนโลยีดีขึ้นและมีราคาถูกลง จะช่วยลดความคุ้มทุนในหลายๆ ด้าน เพราะฉะนั้นการนำ ESS มาใช้ในบ้านเรือนและใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าจึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่

ESS ช่วยเพิ่มความมั่นคงและยกระดับเสถียรภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มเส้นทางการใช้พลังงานทางเลือกที่มากขึ้น

การนำ ESS มาใช้ในบ้านเรือน

อ้างอิงจากราคาของแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบัน ระยะคุ้มทุนของ ESS มีระยะเวลานานถึง 20 ปี ในขณะที่แบตเตอรี่ส่วนมากในท้องตลาดจะเกิดการเสื่อมสภาพก่อนหน้านั้น

สำหรับการพัฒนา ESS ที่ใช้ในการกักเก็บพลังงาน ไม่เพียงพอต่อการให้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมบางประเภทเท่านั้น หากแต่อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ  ตลอดจนระบบสวัสดิการสังคม ก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ เพิ่มขึ้นด้วยอีกเช่นเดียวกัน เพราะการพัฒนาของ ESS จะช่วยเปลี่ยนวิธีการที่ได้มา รวมทั้งการนำพลังงานออกไปใช้ อันก่อให้เกิดความสมดุลของการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นการพัฒนา ESS จะช่วยกักเก็บพลังงานอันมีค่า จึงกลายมาเป็นกุญแจสำคัญ อันจะเปลี่ยนแนวทางการใช้พลังงานในอนาคต

No Comments